கிளிநொச்சி மாவட்ட ஆலயங்களின்பட்டியல் (பளைபிரதேச செயலர் பிரிவு)
இல ஆலயம் அமைவிடம் கிராம சே..பி பிரதேசசெ.பி
01 அம்பாள் ஆலயம் புலோப்பளை பச்சிலைப்பள்ளி புலோப்பளை பளை
02 கடற்கரை பிள்ளையார் ஆலயம் மருதங்கேணி வடக்கு மருதங்கேணி பளை
03 இரட்டைகேணி கண்ணகை அம்பாள் ஆலயம் பேராலை பளை பளை
04 திரியாய் அம்மன் ஆலயம் முகாவில் இயக்கச்சி முகாவில் பளை
05 பெரியதம்பிறான் ஆலயம் முகமாலை எழுதுமட்டுவாள் முகமாலை பளை
06 பிள்ளையார் ஆலயம் மாசார் மாசார் பளை
07 கண்ணகை அம்மன் ஆலயம் தட்டுவன்கொட்டி ஆனையிறவு பளை
08 நெளியாய்பிள்ளையார்,அம்மன்,நாகதம்பிரான் ஆலயம் தம்பாகமம் தம்பாகமம் பளை
09 சித்திவிநாயக பிள்ளையார் ஆலயம் மாசார் மாசார் பளை
10 வனபதி அம்பாள் ஆலயம் முருகந்தநகர்,மாசார் மாசார் பளை
11 திரைக்கரை பிள்ளையார் ஆலயம் வண்ணா கேணி
--
பளை
12 நவனிவெளி கண்ணகை அம்பாள் வேம்படுகேணி வேம்படுகேணி பளை
13 இரட்டைகேணி கண்ணகை அம்பாள் ஆலயம் பெரியபளை பளை பளை
14 முருகமூர்த்தி ஆலயம் இத்தாவில்
இத்தாவில்
பளை
15 விநாயகர் ஆலயம் கச்சாவெளி கச்சாவெளி
பளை
17 கிருஸ்ணர் ஆலயம் இயக்கச்சி முகாவில் பளை
 

Make a free website with Yola