விரதங்கள்


ஆனி
2012-06-02பிரதோஷ விரதம்
2012-06-04பூரணை விரதம்
2012-06-05திருஞானசம்பந்தர் குருபூசை
2012-06-07சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்
2012-06-15ஆனிமாதப்பிறப்பு
2012-06-16பிரதோஷ விரதம்
2012-06-17கார்த்திகை விரதம்
2012-06-19அமாவாசை விரதம்
2012-06-23சதுர்த்தி விரதம்
2012-06-24மாணிக்கவாசகர் குருபூசை (ஆனி மகம்)
2012-06-26ஆனிஉத்தரம்
 
ஆடி
2012-07-01பிரதோஷ விரதம்
2012-07-03பூரணை விரதம்
2012-07-07சங்கடஹரசதுர்த்தி விரதம்
2012-07-14கார்த்திகை விரதம்
2012-07-16பிரதோஷ விரதம்
2012-07-16ஆடிப்பிறப்பு
2012-07-18ஆடி அமாவாசை
2012-07-22சதுர்த்தி விரதம்
2012-07-26சுந்தரர் குருபூசை (ஆடி சுவாதி)
2012-07-30பிரதோஷ விரதம்
 
ஆவணி
2012-08-01பூரணை விரதம்
2012-08-05சங்கடஹரசதுர்த்தி விரதம்
2012-08-10கார்த்திகை விரதம்
2012-08-15பிரதோஷ விரதம்
2012-08-17ஆவணி மாதப்பிறப்பு
2012-08-21ஆவணி சதுர்த்தி விரதம்
2012-08-26ஆவணிமூலம்
2012-08-29ஆவணி ஓணம்
2012-08-29பிரதோஷ விரதம்
2012-08-30பூரணை விரதம்
 
புரட்டாசி
2012-09-04சங்கடஹரசதுர்த்தி விரதம்
2012-09-06கார்த்திகை விரதம்
2012-09-09கிருஷ்ண ஜெயந்தி
2012-09-13பிரதோஷ விரதம்
2012-09-16அமாவாசை விரதம்
2012-09-17புரட்டாதி மாதப்பிறப்பு
2012-09-19சதுர்த்தி விரதம்
2012-09-27பிரதோஷ விரதம்
2012-09-30பூரணை விரதம்
 
ஐப்பசி
2012-10-04சங்கடஹரசதுர்த்தி விரதம்
2012-10-04கார்த்திகை விரதம்
2012-10-13பிரதோஷ விரதம்
2012-10-15அமாவாசை விரதம்
2012-10-16நவராத்திரி விரத ஆரம்பம்
2012-10-17ஐப்பசி மாதப்பிறப்பு
2012-10-18சதுர்த்தி விரதம்
2012-10-23சரஸ்வதி பூசை, ஆயுத பூசை
2012-10-24விஜயதசமி
2012-10-24கேதார கௌரிவிரதாரம்பம்
2012-10-27பிரதோஷ விரதம்
2012-10-29பூரணை விரதம்
2012-10-31கார்த்திகை விரதம்
 
கார்த்திகை
2012-11-02சங்கடஹரசதுர்த்தி விரதம்
2012-11-11பிரதோஷ விரதம்
2012-11-11பிரதோஷ விரதம்
2012-11-13கேதாரகௌரிவிரதம் பூர்த்தி
2012-11-13தீபாவளித்திருநாள்
2012-11-13அமாவாசை விரதம்
2012-11-14கந்தஷஷ்டி விரதாரம்பம்
2012-11-16கார்த்திகை மாதப்பிறப்பு
2012-11-17சதுர்த்தி விரதம்
2012-11-19கந்தஷஷ்டி சூரன்போர்
2012-11-20பாறணைப்பூசை, திருக்கல்யாணம்
2012-11-25பிரதோஷ விரதம்
2012-11-27திருக்கார்த்திகை,சர்வாலயதீபம்
2012-11-28பிரதோஷ விரதம்
2012-11-28பூரணை விரதம்
2012-11-29விநாயகர் பெருங்கதை விரதாரம்பம்

மார்கழி
2012-12-02சங்கடஹரசதுர்த்தி விரதம்
2012-12-11பிரதோஷ விரதம்
2012-12-13அமாவாசை விரதம்
2012-12-16மார்கழி மாதப்பிறப்பு
2012-12-16சதுர்த்தி விரதம்
2012-12-18விநாயகர் பெருங்கதை விரதம் பூர்த்தி
2012-12-19திருவெம்பாவை ஆரம்பம்
2012-12-24சுவர்கவாயிலேகாதசி உற்சவம்
2012-12-25பிரதோஷ விரதம்
2012-12-25கார்த்திகை விரதம்
2012-12-28நடேசர் ஆர்த்திராதரிசனம்
 
 

Make a free website with Yola